Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Vārda, uzvārda maiņa

Vārda un/vai uzvārda maiņa

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti: persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Vārda un/vai uzvārda maiņas iesnieguma izskatīšanas termiņš ir viens mēnesis.

Pakalpojuma īss raksturojums: Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:
- vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
- persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
- persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
- persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
- persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu; 
- personai mainīts dzimums;
- viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. Šajā gadījumā vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu.

Iesniedzamie dokumenti:
-
   persona, kura vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu Ministru kabineta noteiktu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemeslu;
-   personu apliecinošs dokuments; 
-   nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem vecāku rakstveida piekrišanu vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
-   gadījumā, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu un, ja nepilngadīga persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumu iesniedz tās tēvs vai māte, vai aizbildnis;
-   ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu iesniedz tās aizgādnis; 
-   bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas vai rīcībnespējīgas personas interesēm; 
-   persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā pārsūtīšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;
-   fotogrāfiju (4,5 x 3,5 cm);
-   kvīti par valsts nodevu 71,14 EURO apmērā (par katru atsevišķi) samaksu.

Lēmuma pieņemšanas kārtība: Dzimtsarakstu nodaļa, atbilstoši iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem, pieprasa no citām dzimtsarakstu nodaļām un Sodu reģistra iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus. 
Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta departamentam, departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.
Nodaļa ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no dienas, kad vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) mainīts, paziņo par šo maiņu Sodu reģistram un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistram.

Saņemamie dokumenti: Administratīvais akts par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu).

Maksa par pakalpojumu:
-  Valsts nodeva par vārda, uzvārda (vārda un uzvārda ) maiņu ir 71,14 EURO (par katru atsevišķi);
No valsts nodevas atbrīvojama: persona, kura maina vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) gadījumā, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Normatīvie akti:
- Likums „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums”; 
- MK noteikumi Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem".

Pakalpojuma sniedzējs:

 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, Tālrunis: 64871297

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Otrdiena:       8.00 - 17.00
Piektdiena:    8.00 - 16.00