Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Jumurdas pagasta pārvaldes nolikums

 APSTIPRINĀT
ar Ērgļu novada domes
26.10.2006.lēmumu, protokols Nr.5,8.
§

JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMS

Grozījumi: Ērgļu novada domes 28.02.2008. lēmums( prot.2.20.§);
                  Ērgļu novada pašvaldības domes 24.09.2009.lēmums(prot.14,8.§).

 

Izdots saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām” 41.panta

pirmās daļas 2.punktu

 un 69.¹pantu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Jumurdas pagasta pārvalde) ir Ērgļu novada domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota iestāde, kas Jumurdas pagasta pārvaldes teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

1.2. Jumurdas pagasta pārvaldes darbības likumību uzrauga Ērgļu novada domes priekšsēdētājs.

1.3. Jumurdas pagasta pārvalde  rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības budžetā apstiprinātajam finansējumam. Jumurdas pagasta pārvaldei  ir sava veidlapa un zīmogs.

II.  JUMURDAS  PAGASTA PĀRVALDES KOMPETENCE

2.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 69.¹panta otrajai daļai Jumurdas pagasta pārvalde:
2.1.1. nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
2.1.2. veic iedzīvotāju deklarāciju Jumurdas pagasta pārvaldes teritorijā;
2.1.3. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
2.1.4. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
2.1.5. nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.

2.2. Domes lēmumos noteiktajā kārtībā Jumurdas pagasta pārvalde:
2.2.1. pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Ērgļu  novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sniegtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem;
2.2.2. sniedz informāciju un izziņas interesentiem par Domes un  Jumurdas pagasta pārvalde kompetencē esošajiem jautājumiem;
2.2.3. nodrošina informācijas apriti starp Pašvaldības institūcijām;
2.2.4. nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu pie Domes amatpersonām;
2.2.5. organizē Jumurdas pagasta pārvaldes  pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;
2.2.6. atbilstoši likuma „Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā Jumurdas pagasta pārvaldes  dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā;

2.3. Lai nodrošinātu Jumurdas pagasta pārvaldei  uzdoto funkciju izpildi pārvaldei ir tiesības:
2.3.1. pieprasīt un saņemt no Domes, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju;
2.3.2. izstrādāt un iesniegt Domes priekšsēdētājam Domes lēmumu projektus par Domes un Jumurdas pagasta pārvaldes  darbības jautājumiem, sniegt atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Jumurdas pagasta pārvaldes darbību; 
2.3.3. iesniegt Domei priekšlikumus par Jumurdas pagasta pārvaldes  darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai;

III. JUMURDAS  PAGASTA PĀRVALDES AMATPERSONU PILNVARAS

3.1.Jumurdas pagasta pārvaldes darbu organizē un vada Ērgļu novada pašvaldības Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājs (turpmāk –Pārvaldes vadītājs), kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar Domes lēmumu. Pārvaldes vadītājs strādā uz darba līguma pamata.

( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  24.09.2009.lēmumu)

3.2. Pārvaldes vadītājs:
3.2.1. vada, plāno, organizē un nodrošina Jumurdas pagasta pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgs par pagasta pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī
atbild par pagasta pārvaldes pārziņā esošo pašvaldības institūciju darba organizēšanu.
3.2.2. atbild par pagasta pārvaldē sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, kā arī organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus un sūdzības, kā arī atbild par informācijas apriti starp pagasta pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām;

3.2.3.nodrošina pagasta pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu, Domes noteiktajā kārtībā rīkojas ar pārvaldes rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus līdz LVL 5000,00 bez PVN  apjomā;
3.2.4 pēc Domes priekšsēdētāja vai deputātu pieprasījuma sniedz ziņojumus Domei par pagasta pārvaldes darbu;
3.2.5. uz Domes pilnvarojuma pamata pārstāv pagasta pārvaldi valsts pārvaldes institūcijās, attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām;
3.2.6. pieņem darbā un atbrīvo no darba pagasta pārvaldes darbiniekus un pārvaldes pārziņā esošo institūciju darbiniekus, nosaka viņu darba pienākumus;
3.2.7. Domes noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz novada domes priekšsēdētājam informāciju, kas nepieciešama Pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošanai;
3.2.8. regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī informē Domi par pagasta pārvaldes kompetences jautājumu izpildi;
3.2.9. reizi gadā iesniedz Domei apstiprināšanai pakalpojumu centra darbības gada plānu un atskaiti par iepriekšējā gada darbības plāna izpildi;

3.3. Pārvaldes vadītāja atvaļinājuma vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā Jumurdas pagasta pārvaldes darbu vada un organizē ar Domes lēmumu apstiprināta amatpersona.

3.4. Jumurdas pagasta pārvaldes darbinieku sastāvā ir: lietvedis-uzskaitvedis, kultūras darba organizators, apkopējs, strādnieki.
( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  28.02.2008.lēmumu; ar 24.09.2009.lēmumu)

 3.5. Jumurdas pagasta pārvaldes pārziņā ir šādas institūcijas: Jumurdas bibliotēka, Jumurdas feldšeru – vecmāšu punkts .
( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  28.02.2008.lēmumu)

 3.6. Pagasta pārvaldes darbinieku un pārvaldes pārziņā esošo institūciju darbinieku kompetenci nosaka pārvaldes vadītāja apstiprinātajos amata pienākumu aprakstos.

 

Domes priekšsēdētājs                          (paraksts)                                 G.Velcis