Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests

Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests.
Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kura nodrošina sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, sociālo darbu.

Adrese:      Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:     64871404
E-pasts:      ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki:
Adresē:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
                Pirmdiena            9.00 – 12.00 un 14.00 – 17.00
                Otrdiena              9.00 – 12.00 un 14.00 – 17.00
                Trešdiena            9.00 – 12.00 un 14.00 – 17.00
              
Kontaktinformācija:

Sociālā dienesta vadītāja Māra Briede ,  mob.t.  29173691, e-pasts: socialais.dienests@ergli.lv
Sociālā darbiniece Teiksma Eglīte , tālr. 64871404
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Signe Masaļska, tālr.64871404

Psihologa pieņemšana:
Psihologs pieņem apmeklētājus adresē: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Apmeklētāju pieņemamie laiki pandēmijas laikā:
                 Pirmdiena    8.30 - 12.30
                 Otrdiena      8.30 - 12.30. Individuālas konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta:  17.00 – 20.00
                 Trešdiena    8.30 - 12.30

Konsultācijas pieteikt iepriekš zvanot pa mobilo tālruni 29523177 (zvanīt darba laikā)

Sociālā dienesta darbības mērķis:
-  palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierināto to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
      
Sociālā dienesta klienti:
Ērgļu novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā dienesta uzdevumi:
- veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
- sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
- novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
- noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
- sniegt sociālo palīdzību;
-  administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
- novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
- izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
- sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību;
    
Sociālie pakalpojumi:
pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, kā arī citās grūtībās nonākušās personas. Tie  ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.
 Ērgļu novada pašvaldībā tiek nodrošināti:
- sociālais darbs
- ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā     pilngadīgām     personām;
- ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas pakalpojumi (bērnu namos,     ģimenes krīzes centrā u.c.);
- psihologa pakalpojums;
- īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā- sociālā gulta
- grupu dzīvoklis 

Projekta mērķis:

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme iekļauj” (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003). Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm,  tiek respektētas mērķgrupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.- 2020. gadam  

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam pielikumi

Projekta mērķgrupas:
-        ārpusģimenes aprūpē esošie bērni;
-        bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
-        pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;
-        potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

Kādas aktivitātes tiks īstenotas:
-        tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
-        tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
-        tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;
-        tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
-        Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
-        Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
-        tiks apmācīti speciālisti;
-        tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem;

Sadarbības partneri:
Visas projekta darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem. Projektā “Vidzeme Iekļauj” iesaistījušās visas 26 Vidzemes reģiona pašvaldības.

Projekta ieviešanas laiks:
Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta budžets:
Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.