Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu novada bāriņtiesa

Ērgļu novada bāriņtiesa

Adrese:       Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:     64871453, mob.t. 26406289
E-pasts:      ergli@ergli.lvbarintiesa@ergli.lv
Apmeklētājus pieņem:
                                     Otrdienās        8:00 – 12:30   13:30 – 16:00 
                                     Trešdienās      8:00 – 12:30   13:30 – 18:00
                                     Piektdienās     8:00 – 12:30   13:30  - 16.00    

No 6. līdz 21.septembrim V.Bagatska atvaļinājumā.
Otrdienās un piektdienās apmeklētājus uzklausīs Baiba Bukovska (dzimtsarakstu nodaļas vadītāja).
Notariālos apliecinājumus var veikt pie jebkura zvērināta notāra.

Gadījumos, kad konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi, ir apdraudēta bērna drošība un dzīvība vai pret bērnu vērsta vardarbība un tas notiek ārpus Bāriņtiesas noteiktā darba laika, iedzīvotajiem lūgums vērsties Valsts policijā, zvanot pa Valsts policijas palīdzības tālruni 110. Šis tālrunis darbojas:
•    bezmaksas,
•    diennakts režīmā,
•    darbojas zvanot gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa,
•    savieno ar jebkuru dežūrdaļu,
•    visas sarunas tiek ierakstītas.

Bāriņtiesas sastāvs :
                      Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska

                            Bāriņtiesas locekļi:
                                                  Dace Dombrovska
                                                  Sandra Konovalova
                                                  Baiba Bukovska

Bāriņtiesas galvenie uzdevumi:

- aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
- izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
- piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
- sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
- informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
- neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
- sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
- Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.     

Nepieciešamie dokumenti:

  • pase
  • Bērna dzimšanas apliecība
  • Citus dokumentus lūdz iesniegt izskatot katru jautājumu atsevišķi.

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem, veicot notariālās darbības:

- par darījuma akta projekta sagatavošanu ( pirkuma līgums, dāvinājuma līgums u.c.) – 11,38 euro;
- par darījuma apliecināšanu- 7,11 euro;
- par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu- 18,50 euro;
- par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,14 euro;
- par pilnvaras sagatavošanu- 4,27 euros;
- par pilnvaras apliecināšanu- 2,85 euro;
- par paraksta apliecināšanu – 2,85 euro;
- par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7,11 euro;
- par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma- 4,27 euro;
- par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 euro;
- par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - 1,42 euro (par katru lappusi);
- par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 euro ( par katru lappusi);
- par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 euro (par katru lappusi);
- par paziņojuma izsniegšanu- 4,27 euro;
- par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 euro;
- par cita veida dokumenta sastādīšanu ( pieteikums tiesai u.c.) – 4,27 euro ( par katru lappusi).

 

     

Pievienotie faili

Ērgļu novada barintiesas 2019 gada darbibas pārskats.pdf (732.03 KB)
Ērgļu novada bāriņtiesas 2018.gada darbības pārskats.pdf (480.31 KB)
Barintiesa nolikums 2019.pdf (213.7 KB)
Ērgļu novada bāriņtiesas 2017.gada darbības pārskats.pdf (513.15 KB)
Ērgļu novada bāriņtiesas 2016.gada darbības pārskats.pdf (331.31 KB)