Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola

Mākslas nodaļa
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu novads, Ērgļu pagasts, LV-4840
Tālrunis: 64871287
Fakss:  64871231(pašvaldībā)
E-pasts: erglimaksla@inbox.lv

Mūzikas nodaļa
Adrese: Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Tālrunis: 64871002

Kontaktinformācija:
   Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktore Iveta Pedele, tālrunis: 64871287; .m.t. 29144318
   Mūzikas nodaļas vadītāja Marija Taškāne, tālrunis: 64871002

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:  mākslas nodaļas skolotāju istaba

Skola strādā atbilstoši stundu sarakstam:
Mākslas nodaļa 2017./2018.māc.gadā
Pirmdien, ceturtdien 14:20-18:00
otrdien 13.30 - 17.30
trešdien, piektdien 13.30-18.00

Mūzikas nodaļa 2017./2018.māc.gadā
pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien 13:30-18:00

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola īsteno izglītības programmas:
 

Skola īsteno šādas izglītības programmas:
- Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 00 1)
- Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (kods 20V 212 01 1);
- Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle (kods 20V 212 03 1);.

Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas pašvērtējuma ziņojums
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas nolikums
Vairāk:  www.ergli.lv/public/lat/sabiedriba1/izglitiba/