Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sausnējas pagasta pārvalde

Sausnējas pagasta pārvalde

Kontaktinformācija:
adrese: “Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV- 4841,
tālr.: 64829534, fakss 64829534,
e-pasts: sausnejas.pagasts@ergli.lv

Darba laiks :
Katru darba dienu  8.00 – 12.30
                              13.00 - 16.30

Kontaktpersonas:

Pārvaldes vadītāja    Elita Ūdre t. 64829534, m.t. 20243405
Pieņemšana pirmdienās  8.00-15.00
                 
Lietvede – uzskaitvede  Ineta Tolmane
 t. 64829534; m.t.26119879
 Darba laiks katru darba dienu 8.00- 13.00

Kultūras darba organizatore     Inese Leiboma
t. 64829534;  m.t.26191640

Novadpētniecības speciāliste    Ilga Kronīte
 Darba laiks otrdiena, trešdiena, piektdiena, sestdiena  9.00 – 13.00
                    ceturtdiena                  13.00- 17.00
Kontaktēties pa telefonu m.t. 28730830, fakss 64829534;
E –pasta sausnejas.pagasts@ergli.lv

Sausnējas ambulances   ārsta palīgs(feldšere)  Inta Liepiņa
t. 64829974, m.t.29422064; fakss 64829534;
E –pasta sausnejas.pagasts@ergli.lv
Pieņemšana:
    Sausnējas ambulancē, "Straumes", Sausnēja
                      otrdienās 10.00-12.00, 
                      piektdienās 12.30-14.00
    Sidrabiņos, Sausnējas pagasta pārvaldē
                      piektdienās 10.00-12.00
                   
Mājas aprūpe  pēc vajadzības.


 Sausnējas pagsta pārvaldes kompetence

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 69. panta otrajai daļai:
1. Nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par kompetencē esošajiem jautājumiem.
2. Veic iedzīvotāju deklarāciju Sausnējas pagasta pārvaldes teritorijā.
3. Pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem
4. Pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kā arī juridiskajām personām, organizē atbilžu sagatavošanu iesniedzējiem.
5. Nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem.
6. Pieņem darbā un atbrīvo no darba pārvaldes darbiniekus un pārvaldes pārziņā esošo institūciju darbiniekus, nosaka viņu darba pienākumus.

Ērgļu novada pašvaldības domes lēmumos noteiktajā kārtībā :
1. Pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Ērgļu novada pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
2. Nodrošina informācijas apriti starp Pašvaldības institūcijām
3. Nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu
4. Organizē Sausnējas pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu
5. Atbilstoši likuma “Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā Sausnējas pagasta pārvaldes dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā.