Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Dzimšanas fakta reģistrācija

Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums: Dzimšanas reģistrācija un pirmreizēja apliecības izsniegšana.

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti: Jaundzimušā vecāki.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 1 mēneša laikā kopš bērna piedzimšanas

Pakalpojuma īss raksturojums:
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē jaundzimušos un izsniedz dzimšanas apliecības. Dzimšanu reģistrē jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Ja bērna vecāki sastāv savstarpējā laulībā, tad nodaļā jāierodas abiem vai vienam no vecākiem, iesniedzot šādus dokumentus :
-  ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u)
-  vecāku pases;
-  vecāku laulības apliecība.

2) Ja abi vecāki sastāv savstarpējā laulībā, bet viņiem ir katram savs uzvārds, tad nodaļā jāierodas abiemvecākiem, iesniedzot šādus dokumentus :
-  ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u) ; 
-  vecāku pases; 
-  vecāku laulības apliecību;
-  bērna vecāku kopīgs iesniegums Dzimtsarakstu nodaļai par bērna uzvārda izvēli.

3) Ja vecāki nesastāv savstarpējā laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, iesniedzot šādus dokumentus :
- ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u) ; 
-  vecāku pases;
-  bērna tēvam un mātei dzimtsarakstu nodaļai personiski iesniedzot kopīgu iesniegumu vai pie notāra publiski apliecinātu iesniegumu.

 4) Ja bērna māte sastāv laulībā,bet ne ar bērna tēvu, tad nodaļā jāierodas visiem trim un bērna māte, bērna mātes vīrs (ja laulība nav šķirta) un bērna bioloģiskais tēvs var rakstīt trīspusēju paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru, iesniedzot šādus dokumentus:
- ārstniecibas iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u);
- jāuzrāda pases

 5) Ja māte nesastāv laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas bērna mātei, iesniedzot šādus dokumentus :
-  ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u) 
-  pasi;
Ja līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, ieraksta ziņas tikai par māti, ailē par tēvu ievelkot svītru.

 Bērna uzvārds.  Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos vai bāriņtiesas lēmumu ieraksta tēva vai mātes uzvārdu.
Ja līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.

Bērna vārds.  Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu (dokumentos vienmēr norādāms kā pirmais). Ja vecāki nevar vienoties par bērna vārdu, to ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Saņemamie dokumenti: Dzimšanas apliecība.

Maksa par pakalpojumu: Bezmaksas.

Dzīvesvietas deklarēšana: pēc dzimšanas apliecības saņemšanas pašvaldībā jādeklarē bērna dzīvesvieta.

Bērna piedzimšanas pabalsts:  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Bērna piedzimšanas pabalsts  tiek piešķirts vienam no vecākiem par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram piešķirts personas kods. Iesniegumu pabalstam var aizpildīt dzimtsarakstu nodaļā līdzi ņemot savu bankas konta numuru.

Normatīvie akti:
-  Latvijas Republikas Civillikuma Ģimenes tiesību daļa;
-  Valsts valodas likums;

-  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
-   MK noteikumi Nr.114.”Noteikumi par  personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”.

Pakalpojuma sniedzējs:
 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Latvijas Republika
Pakalpojumu sniedzēja adrese    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, Tālrunis: 64871297

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Otrdiena:       8.00 - 17.00
Piektdiena:    8.00 - 16.00

No 2013.gada 2.februāra ikviens Latvijas iedzivotājs var pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības,miršana apliecibu, kā arī izziņas par reģistriem portālā www.latvija.lv.