Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Vecāku domstarpību izšķiršana

Vecāku domstarpību izšķiršana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada  Bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Vecāku domstarpību izšķiršana

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, izšķir vecāku domstarpības:
1. Bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
2. Bērna un vecāku domstarpības.
3. Lemj par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji): Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
•  Administratīvā procesa likums
•  MK 19.12.2006. not. Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"
•  Bērnu tiesību aizsardzības likums
•  Bāriņtiesu likums
•  Civillikums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu), iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu, iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Administratīvais process: Ir

Pārsūdzības iespējas:
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Atgādinājums: Bāriņtiesa, izšķirot vecāku domstarpības, prioritāri nodrošina bērna tiesību un interešu ievērošanu.

Brīdinājums:
Lai pēc iespējas mierīgākā ceļā izšķirtu vecāku domstarpības bāriņtiesa piedāvā vecākiem sadarboties ar citiem speciālistiem, piemēram, psihologu, sociālo darbinieku u.c. Šis bāriņtiesas ieteikums nav vecākiem obligāts, bet ļoti vēlams, jo tādējādi ir iespējams labāk izprast esošo domstarpību iemeslus un kopīgi ar vecākiem rast vislabāko risinājumu.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:   Ērgļu novada bāriņtiesa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:   Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:  Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840; tālrunis 64871453, 26406289; e pasts: barintiesa@ergli.lv, ergli@ergli.lv
Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:
    otrdienās no plkst.09.00-12.30 un no plkst.13.30 – 16.00,
    trešdienās no plkst. 9.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 18.00,
    piektdienās no plkst. 09.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 16.00