Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:  Ērgļu novada Bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:
1. Saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai.
2. Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai.
3. Aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai.
4. Paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai.
5. Citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji): Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
•  Bērnu tiesību aizsardzības likums
•  Bāriņtiesu likums
•  Civillikums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Personu apliecinošs dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu), prasības pieteikuma iesniedzēja un atbildētāja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):  22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:  Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
Pieprasījums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt.

Administratīvais process: Ir

Pārsūdzības iespējas:
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Atgādinājums:
Pēc tiesas pieprasījuma sagatavots bāriņtiesas atzinums nav administratīvs akts, līdz ar to nav pārsūdzams. Bāriņtiesas atzinums tiesā tiek vērtēts kā viens no pierādījumiem lietā.

Brīdinājums:
Lai pēc iespējas objektīvāk sagatavotu lietu atzinuma sniegšanai un dotu vecākiem iespēju tiesā izskatāmo strīdu risināt pēc iespējas mierīgākā ceļā, bāriņtiesa piedāvā vecākiem sadarboties ar citiem speciālistiem, piem. psihologu,  sociālo darbinieku u.c. Šis bāriņtiesas ieteikums nav vecākiem obligāts, bet ļoti vēlams, jo tādējādi ir iespējams labāk izprast esošā strīda iemeslus un kopīgi rast vislabāko risinājumu. Visos gadījumos, kur tiek izskatīts jautājums par bērnu tiesību nodrošināšanu, bāriņtiesai ir jāuzklausa arī bērna viedoklis (ja bērns spēj noformulēt savu viedokli).

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:    Ērgļu novada Bāriņtiesa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese :   Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840; tālrunis 64871453, 26406289; e pasts: barintiesa@ergli.lv; ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:
     otrdienās no plkst.09.00-12.30 un no plkst.13.30 – 16.00,
     trešdienās no plkst. 9.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 18.00,
     piektdienās no plkst. 09.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 16.00