Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

Aizgādnība/personu ar ierobežotu rīcībnespēju interešu aizstāvība. 

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada  Bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Bāriņtiesa, saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

  1. Personai, kurai tiesa ierobežojusi rīcībspēju gara slimības vai plānprātības dēļ, un tās mantai.
  2. Personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ.
  3. Promesošas vai pazudušas personas mantai.
  4. Mantojumam.
  5. Testamenta izpildīšanai.

Bāriņtiesa lemj par pieteikuma iesniegšanu tiesā, lai personu ar ierobežotu rīcībspēju, kura ir izveseļojusies, atzītu par rīcībspējīgu.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
•  Administratīvā procesa likums
•  Bāriņtiesu likums
•  Civillikums
•  MK 19.12.2006.noteikumi Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1.Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu),
2. iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu, lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot orģinālus),
3.  tiesas nolēmums par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu): Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Administratīvais process: Ir

Pārsūdzības iespējas: Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010. Atgādinājums: Uz rīcībnespējīgo mantisko interešu aizsardzību attiecināmi noteikumi par nepilngadīgo mantisko interešu aizsardzību. Brīdinājums: Nav. Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 2. līmenis (Apliecinātā identitāte)

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:    Ērgļu novada bāriņtiesa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840; tālrunis 64871453, 26406289; e pasts: barintiesa@ergli.lv, ergli@ergli.lv
Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:
     otrdienās no plkst.09.00-12.30 un no plkst.13.30 – 16.00,
     trešdienās no plkst. 9.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 18.00,
     piektdienās no plkst. 09.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 16.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai    Nav