Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)

ADOPCIJA (brāļu un māsu šķiršana)
Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada Bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt bez vecāku gādības palikušam bērnam iespēju augt ģimenē

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Bāriņtiesa lemj par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā, ja kādam no bērniem ir neārstējama slimība, vai ir šķērslis, kas traucē viņus adoptēt kopā.

Pakalpojuma saņēmējs:  Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):  Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
•  Administratīvā procesa likums
•  Civillikums
•  Bērnu tiesību aizsardzības likums
•  Bāriņtiesu likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Administratīvo lietu par brāļu un māsu šķiršanu adopcijas gadījumā bāriņtiesa ierosina:
1. Uz iesnieguma pamata.
2. Iestādes iniciatīvas pamata.
 3. Uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):  22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Administratīvais process:  Ir

Pārsūdzības iespējas:
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
 
Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība    Ērgļu novada bāriņtiesa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840; tālrunis 64871453, 26406289,  e pasts: barintiesa@ergli.lv, ergli@ergli.lv
Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:   
     otrdienās no plkst.09.00-12.30 un no plkst.13.30 – 16.00,
     trešdienās no plkst. 9.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 18.00,
     piektdienās no plkst. 09.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 16.00
Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai    Nav