Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Adopcija

ADOPCIJA

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Bāriņtiesa lemj par:
1. Personas atzīšanu par adoptētāju.
 2. Brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos.
3. To vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi.
 4. Bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai.
5. Pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam.
6. Adopcijas atbilstību bērna interesēm.


Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1. Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti, to skaitā: izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli; pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.
 2. Ģimenes izpētes beigās bāriņtiesa pieņem lēmumu par personu atzīšanu par adoptētājiem.
 3. Adoptētājs, uzrādot bāriņtiesas lēmumu, informāciju par adoptējamiem bērniem var saņemt Labklājības ministrijā, kas izsniedz adoptētājam norīkojumu, lai viņš varētu personīgi iepazīties ar bērnu.
 4. Adoptētājs 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar adoptējamo bērnu un viņa dokumentiem pieņem lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā. Ja adoptētājs ņem bērnu aprūpē, adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna nodošanu aprūpē uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Minētajā laikā adoptētājam ir tiesības saņemt: 4.1. uzturlīdzekļus vai pabalstu uzturam, kuru adoptētājam izmaksā bērna ārpusģimenes aprūpes iestāde atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē; 4.2. atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, kuru Labklājības ministrija piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā. Atlīdzības apmērs ir Ls 35 mēnesī neatkarīgi no aprūpē nodoto bērnu skaita.
5. Aprūpes laikā adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa, ja nepieciešams pieaicinot citus speciālistus, veic ģimenes izpēti, lai konstatētu, ka adoptētāja un adoptējamā starpā izveidosies patiesas vecāku un bērna attiecības un aprūpes beigās pieņems lēmumu, izvērtējot, vai adopcija ir bērna interesēs un pagarina bērna aprūpi līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Ja bāriņtiesa noskaidro, ka adopcija nav bērna interesēs, tad aprūpe adoptētāju ģimenē tiek pārtraukta.
 6. Adopciju apstiprina tiesa. Adoptētājs savas deklarētās dzīvesvietas tiesā iesniedz pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu.
 7. Adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Ar adopciju bērnam izbeidzas radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem un ar tām saistītās personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi pret viņiem.

Pakalpojuma saņēmējs:  Fiziska persona .

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
•  MK 11.03.2003. not. Nr.111 "Adopcijas kārtība"
•  Civillikums
•  Bērnu tiesību aizsardzības likums
•  Bāriņtiesu likums
•  Administratīvā procesa likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Persona, kura vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz: 1.1. pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir; 1.2. laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā; 1.3. dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta; 1.4. izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; 1.5. dzīves aprakstu; 1.6. izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
 2. Persona - otrs laulātais, kura vēlas adoptēt, savas dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz: 2.1. pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir; 2.2. laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā; 2.3. dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta; 2.4. izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; 2.5. dzīves aprakstu; 2.6. izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
 3. Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt: 3.1. izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; 3.2. dzīves aprakstu; 3.3. izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir. 4. Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcības nespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu) par otra laulātā atzīšanu par rīcības nespējīgu vai pazudušu.
 5. Adoptētājs pieteikumam pievieno adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem: otrs vecāks ir miris; otra vecāka dzīvesvieta nav zināma; otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības.
 6. Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):  22

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:  Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne īsāku par 6 mēnešiem, jo bāriņtiesai vismaz 6 mēnešus jāveic adoptētāja ģimenes izpēte)

Administratīvais process:  Ir

Pārsūdzības iespējas:
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Pieteicējs, kuram nav adreses Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Atgādinājums:
1. Adoptētāja personiska piedalīšanās bāriņtiesas sēdē ir obligāta. 2. Citi adopcijas dalībnieki piekrišanu bērna adopcijai izsaka personiski savas dzīvesvietas bāriņtiesā vai iesniedz publiski pie notāra vai bāriņtiesā apliecinātu piekrišanu. 3. Adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē. 4. Ja adoptē otra laulāta bērnu, lēmums par adopcijas atbilstību bērna interesēm pieņem tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā attiecīgais vecāks dzīvo kopā ar bērnu. 5. Adoptētājam jānodrošina iespēja bāriņtiesai pārpaudīt sadzīves apstākļus adoptētāja dzīvesvietā. 6. Adoptētājam kopā ar iesniegumu jāiesniedz atbilstoši dokumenti, kuri paredzēti Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumu Nr.111 "Adopcijas kārtība" 13.punktā (ja adoptē otra laulātā bērnu, tad vēl papildus 16.punktā noteiktie dokumenti) .

Brīdinājums:
Adoptētājam personiski jāpiedalās visās bāriņtiesas pārrunās, uz kurām tiek aicināts, dzīvesvietas apmeklējumos, bāriņtiesas sēdēs. Ja maina dzīvesvietu adopcijas procesa laikā vai pēc bērna adopcijas apstiprināšanas jāpaziņo bāriņtiesai par savu dzīvesvietas maiņu.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
•  Klātiene   -   Ērgļu novada bāriņtiesa: otrdienās no plkst.09.00-12.30 un no pkst.13.30 – 16.00, trešdienās no plkst. 9.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 18.00, piektdienās no plkst. 09.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 16.00

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
•  Klātiene   -   Ērgļu novada bāriņtiesa: otrdienās no plkst.09.00-12.30 un no pkst.13.30 – 16.00, trešdienās no plkst. 9.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 18.00, piektdienās no plkst. 09.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 16.00
 
Pakalpojuma sniedzējs:
 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība    Ērgļu novada bāriņtiesa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840; tālrunis 64871453; 26406289, fakss 64827060; e pasts: barintiesa@ergli.lv, ergli@ergli.lv
Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:
     otrdienās no plkst.09.00-12.30 un no plkst.13.30 – 16.00,
     trešdienās no plkst. 9.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 18.00,
     piektdienās no plkst. 09.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 16.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai    Nav