Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Laulība

 LAULĪBU REĢISTRĀCIJA

Pakalpojuma nosaukums: Laulību reģistrācija un pirmreizēja apliecības izsniegšana.

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti: Laulību slēdzēji.

Pakalpojuma īss raksturojums:

Personas laulību var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no personu dzīvesvietas. Laulībā var stāties pēc pilngadības - 18 gadu sasniegšanas. Ja laulībā vēlas stāties nepilngadīga persona pēc 16 gadu sasniegšanas, tad tai ir nepieciešama vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, un otrai personai, kura stājas laulībā, ir jābūt pilngadīgai. Pēc personu lūguma laulību var reģistrēt citā piemērotā vieta, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Iesniedzamie dokumenti:

-  noteiktas formas iesniegums iesniedzams personiski dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot pases; 
-  vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas stājas laulībā, nav pilngadīga;
-  personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā- dokuments, par iepriekšējās laulības izbeigšanos (uzrāda bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanu apliecinošus dokumentus - laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu par laulības šķiršanu); 
-  ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegta apliecība ar tulkojumu latviešu valodā par to, ka viņam nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.                                                                                                                                         
-  maksājumu kvīts par Valsts nodevas samaksu.

 Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Ne mazāk par mēnesi un ne ilgāks par 6 mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas.

 Reģistrēšanas kārtība: Dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdz noteiktajā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Par noslēgto laulību tūlīt izdara ierakstu laulību reģistrā.                                                                                                                          
Noslēdzot laulību, jaunlaulātie var mainīt uzvārdus: abi laulātie pieņem vienu uzvārdu, jeb savam uzvārdam pievieno otra laulātā uzvārdu.
Ja kāds no laulātajiem maina uzvārdu, tad viņa pase kļūst nederīga ar laulības reģistra parakstīšanas brīdi - tas ir, ar laulību dienu.

Saņemamie dokumenti: Laulības apliecība.

Maksa par pakalpojumu: Valsts nodeva  14,00 EURO

Uzmanību! 
1) Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā tās iesniedza iesniegumu, bet gan citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa izsniez izziņu par laulības noslēgšanas nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga 6 mēnešus no tās izsniegšanas dienas. Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv pieejami reliģisko savienību (baznīcu)  iesniegtie garīdznieku saraksti.

2) Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērota vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ndrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Normatīvie akti:

Civillikums;
- 24.09.2013. MK noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"
- 03.09.2013.. MK Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"
- Ērgļu novada domes 27.02.2014.gada  nolikums Nr.1 "Par Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, Tālrunis: 64871297

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:   
Otrdiena:     8.00 -  17.00
Piektdiena:   8.00 - 16.00