Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sociālā un veselības aprūpe

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAIS DIENESTS

Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests nodrošina iedzīvotājiem sociālo aprūpi, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm, sociāli mazaizsargātām personām, gādā par veco ļaužu un invalīdu nodrošināšanu ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs u.c. Nodaļas pakalpojumi pieejami Ērgļu novada domē, Jumurdas pagasta pārvaldē un Sausnējas pagasta pārvaldē.

Ērgļu novada pašvaldībaas sociālais dienests cieši sadarbojas ar Ērgļu bāriņtiesu.

Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Māra Briede, tālr.64871404, 29173691; sociālā darbiniece Teiksma Eglīte un sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Signe Masaļska. E-pasts: socialais.dienests@ergli.lv

Ērgļu bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska, tālr.64871453, e-pasts: barintiesa@ergli.lv


ĒRGĻU NOVADA SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS 

Sociālais aprūpes centrs ir pašvaldības iestāde. 
Sociālajā aprūpes centrā pakalpojumi tiek sniegti Ērgļos un Sausnējas pagastā.

Aprūpes centra direktore Ieva Dūduma.
Tālrunis26591593, e-pasts: pansionatsergli@inbox.lv

Adrese: „Kastaņas”, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads,  LV-4840, tālr.64829538.

 

 


Adrese: Parka ielā 4, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālr. 64871464.

 


 

 

ĢIMENES ATBALSTA CENTRS „ZĪĻUKS”

Ģimenes atbalsta centrs ir Ērgļu pašvaldības iestāde.
Adrese: „Jaunozoliņi”, Sidrabiņu c., Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV- 4841, e-pasts: ziluks1@inbox.lv , tālr./fakss 64829562.
Ģimenes atbalsta centra direktore Rudīte Zeiferte.VESELĪBAS APRŪPI NODROŠINA

- Ērgļu pašvaldības SIA "Ērgļu slimnīca", Parka ielā 5, Ērgļos,tālr.64871371, valdes priekšsēdētāja Aina Braķe.
- Zobārstniecība "Gunta" , Parka ielā 5, Ērgļos, tālr.64871362. Personām ar īpašām vajadzībām par pieņemšanu sazināties iepriekš pa minēto telefonu
- Dr. Kalves doktorāts "Auris", Rīgas ielā 24, Ērgļos, dacekalve.edakteri.lv
- SIA "BENU aptieka", Rīgas ielā 24, Ērgļos, tālr. 64871624.
- SIA "Mēness aptieka", Rīgas ielā 3, tālr. 64825568.
- Sausnējas feldšeru punkts, „Straumes”, Sausnēja, Sausnējas pagasts.
- Jumurdas feldšeru punkts, Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts.