Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Attīstības vīzija

ĒRGĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES

Ērgļu novada dzīvotspējas noslēpums ir unikālu, skaistu dabas ainavu un brīnišķīgu cilvēku sakopojums. No novada pakalniem un ielejām mūs uzrunā pagātnes dižgari, kuri atstājuši ne tikai bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī īpašu enerģētisko lauku, kas neļauj ieslīgt pašapmierinātībā un pieticībā.
Iedzīvotāju kopīga darba mērķis ir izveidot Ērgļu novadu par ekonomiski attīstītu apdzīvotu vietu.
Šis mērķis ir sasniedzams radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai , sakārtojot infrastruktūru un sakopjot vidi, nodrošinot kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas, medicīnas un sociālās aprūpes pieejamību, piekopjot veselīgu dzīvesveidu un radošu pieeju dzīvei .
Izstrādājot Ērgļu novada pagastu teritorijas plānojumus, izvirzījušās prioritātes, lai sekmīgi panāktu iecerēto:

Ērgļu pagastā:
• Valsts autoceļa P33 Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs asfaltēšana.
• Ūdenssaimniecības attīstības 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 2.kārtas projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ērgļu pagastā” realizācija.
• Ērgļu centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija.
• Ērgļu ciema teritorijas labiekārtošana un ielu asfaltēšana.

Jumurdas pagastā:
• Inešu – Ērgļu autoceļa asfaltēšana
• Lauksaimniecības nozares produktivitātes palielināšana.
• Kultūrvēsturiskā mantojuma, bioloģiskās daudzveidības un pagasta teritorijai raksturīgās ainavas saglabāšana.

        Sausnējas pagastā: 
• Pašvaldības ceļa Skola-Sausnējas centrs asfaltēšana 1,2 km garumā.
• Uz lauksaimniecības, kokapstrādes un tūrisma pakalpojumu attīstību balstīta lauku apsaimniekošanas daudzveidības saglabāšana.
•  Valsts autoceļa P79 Ērgļi - Koknese asfaltēšana.