Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisija

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par zemes privatizāciju lauku apvidos”  301.pantu,  Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.748  „ Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” , Ērgļu novada pašvaldības dome 2014.gada 30.decembrī pieņem lēmumu izveidot Darījumu ar lauksaimniecības zemi  tiesiskuma izvērtēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā.

Darījumu ar lauksaimniecības zemi  tiesiskuma izvērtēšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja
   Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste;
komisijas locekļi
   Vineta Bagatska, Ērgļu bāriņtiesas priekšsēdētāja,
   Elita Ūdre, Ērgļu novada pašvaldības Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja,
   Agita Opincāne, Ērgļu novada pašvaldības Jumurdas  pagasta pārvaldes vadītāja,
   Vaira Ābelīte, Ērgļu novada pašvaldības speciāliste grāmatvede.

Darījumu ar lauksaimniecības zemi  tiesiskuma izvērtēšanas komisijai darbu organizēt saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.748 „ Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”