Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Izglītība

ĒRGĻU VIDUSSKOLA

Ērgļu vidusskola ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Ērgļu vidusskolas teritoriālā struktūrvienība – „Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts,   Ērgļu novads, LV-4841.
Tālrunis:           64871292 (Ērgļos), 64829965 (Sausnējā)
E-pasts:           ergvsk@latnet.lv
Mājas lapa :     www.ergvsk.lv
Skolas direktore - Inese Šaudiņa, m.tālr.29185009.
Skolā mācās 220 skolēni.
Skolā strādā 29 pedagogi :
Skolā piedāvā labu un vispusīgu izglītību:
   - pamatizglītības programmā
   - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā.
Talantus un dotības var izkopt: korī, dramatiskajā pulciņā, tautas deju kolektīvos, literāri pētnieciskajā žurnālā "Cinītis", jauno žurnālistu pulciņā, digitālā foto pulciņā.
Sportistus aicina - basketbols, futbols, distanču un kalnu slēpošana, snovbords.
Sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju ik gadu Ērgļu vidusskolā notiek Latvijas skolu Jaunatnes Ziemas olimpiāde, kura pulcē sportistus no visas Latvijas.
Skolā tiek realizēti ESF un Ērgļu vidusskolas projekti:
   - Ērgļu vidusskolas profesionālās orientācijas programma "Mana profesija - manam novadam";
   - Ērgļu novada pedagogu informāciju tehnoloģiju lietošanas kompetenču pilnveide darbībai informācijas sabiedribā;
   - Dzīves prasmju pasākumu komplekss "Varu dzīvot labi";
   - Ērgļu vidusskolas pedagogu angļu valodas kompetences pilnveidošana saziņai un sadarbībai daudzkultūru pasaulē.

 

 ĒRGĻU MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola ir pašvaldības 1992.gadā dibināta akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
Skolas direktore Iveta Pedele, m.tālr.29144318
Adrese:
   Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840; tālr. 64871287;
   e-pasts: erglimaksla@inbox.lv
   mūzikas nodaļa- Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840; tālr. 64871002, mūzikas nodaļas vadītāja Marija Taškāne.
Skola īsteno šādas izglītības programmas:
- Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 00 1)
- Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (kods 20V 212 01 1);
- Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle (kods 20V 212 03 1);.
2018./2019.mācību gadā skolā mācās 63 audzēkņi – 38 mākslas nodaļā un 25 mūzikas nodaļā un strādā 4 mākslas skolotāji un 5 mūzikas skolotāji.

 

ĒRGĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "PIENENĪTE"

Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
   J.Grota iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,  LV-4840;
   tālr. 64871130; e-pasts: bernudarzs@ergli.lv
   Vadītāja Līga Šmite, m.tālr. 26351803
"Pienenītē" darbojas septiņas grupas un to apmeklē 87 bērni.
No 2002.gada septembra ir uzsākta obligāta piecus un sešus gadus veco bērnu apmācība.
"Pienenītē" strādā 15 pedagoģiskie un 14 tehniskie darbinieki.
"Pienenītē" katram bērnam tiek dota iespēja darboties radoši un patstāvīgi izteikt sevi aktīvā darbībā, apzināties savu "ES", apgūt saskarsmes prakses.
Sevišķi tiek gaidīti un svinēti svētki - par tradīciju kļuvis "Vecmāmiņu un vectētiņu rīts", īpaši tiek gatavots katras grupas atklātais pasākums - svētkos bērni priecājas paši un iepriecina citus.

 

ĒRGĻU PAGASTA BIBLIOTĒKA

Ērgļu pagasta bibliotēka ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
   Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts,Ērgļu novads, LV-4840;tālr. 64871430; e-pasts: erglbiblio@tvnet.lv
Bibliotēkas vadītāja Kaiva Bukovska.
Bibliotēka pagastā veic informācijas, interešu izglītības, kultūras mantojuma popularizēšanas, sabiedrības saskarsmes centra funkcijas.
Bibliotēkas grāmatu fonds - 14598 vienības, lietotāju skaits - 650.
Bibliotēkā ir sabiedriskais interneta pieejas punkts ar 5 darba vietām, divi printeri, skeneris, kopētājs, Wi Fi.
Bibliotēkā notiek dažādi kursi, nodarbības, tematiskie pasākumi.
Bibliotēka apmeklētājiem atvērta (izņemot svētku dienas):
    - pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
    - otrdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
    - trešdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
    - ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
    - piektdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
    - sestdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00
Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka slēgta spodrības dienai.

JUMURDAS BIBLIOTĒKA

Jumurdas bibliotēka ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
   Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV-4844
   tālr. 64829486, e-pasts:jumurdas_biblioteka@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate.
Bibliotēkas grāmatu fonds – 8672 vienības.
Bibliotēkā ir sabiedriskais interneta pieejas punkts ar 3 darba vietām, kopētājs, printeris.
Bibliotēka pagastā veic informācijas un izglītošanas funkcijas, novada un rajona kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu. Organizē atpūtas pasākumus.
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem :  no pirmdienas līdz ceturtdienai 8.00 - 15.30, piektdienās 8.00 - 18.00.

 

SAUSNĒJAS BIBLIOTĒKA

Sausnējas bibliotēka ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
   „Straumes”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads,  LV-4840
Bibliotēkas vadītāja Inga Grote
Bibliotēkas grāmatu fonds – 9191 grāmatas, bibliotēku izmanto 136 lasītāji.
Sausnējas bibliotēka veic kultūras, izglītības un informācijas funkcijas.
Bibliotēkā ir sabiedriskais interneta pieejas punkts, bibliotēkas pakalpojumi ir bezmaksas.
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem: ........
   - pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00
   - otrdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00

   - trešdienas no plkst.9.00 līdz 17.00
   - ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00
   - piektdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

 

SAUSNĒJAS BIBLIOTĒKAS ĀRĒJĀS APKALPOŠANAS PUNKTS

Sausnējas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
   „Ozoli”, Sidrabiņu ciems, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Bibliotēkas vadītāja Inga Grote, tālr. 64829534.
Bibliotēkas grāmatu fondu veido vairāk kā 7000 grāmatas, dažādas enciklopēdijas, materiāli par Eiropas Savienību. Lietotāju skaits – 85, ko veido gan pieaugušie, gan bērni.
Bibliotēkā sniedz dažāda veida informāciju, sadarbībā ar pagasta kultūras darba organizatori tiek organizēti tematiskie pasākumi.
Bibliotēkā ir sabiedriskais interneta pieejas punkts, printeris.
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:
   - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
   - otrdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
   - trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
   - ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
   - piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 .